dgsa-academy-banner

Školenie ADN

Na základe poverenia MDVRR SR  organizujeme v našich priestoroch v bratislavskom prístave školenie odborníkov na plavidle ADN (školenie lodníkov – osádky riečnych plavidiel), školenie bezpečnostných poradcov ADN pre firmy a organizácie, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou ako aj školenie prístavného personálu, ktorý sa účastní na prekládke nebezpečného tovaru alebo na riadení lodnej prevádzky.

Školenie RID

Na základe poverenia MDVRR SR organizujeme školenia bezpečnostných poradcov RID. Tieto školenia sú určené pre firmy alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečného tovaru železničnou dopravou. Školenia prebiehajú v našom školiacom stredisku v Bratislave. Cieľom školenia je orientácie v predpise RID ako aj jeho používanie v praxi.

Školenie ADR

Na základe odbornej spôsobilosti vykonávame školenia osôb, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou, t. j. pre odosielateľov, prevádzkovateľov cestných vozidiel, zasielateľov a pracovníkov zasielateľských agentúr, pre osoby, ktoré nebezpečné veci nakladajú alebo vykladajú alebo pre vodičov, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek 1.3.3 ADR. Pre školenia vodičov ADR pozri viac ….

Školenie IMDG Code

Pre firmy a organizácie, ktoré odosielajú nebezpečný tovar vnútrozemskou a následne námornou dopravou poskytujeme školenie  vnútrozemského personálu podľa kap. 1.3 IMDG Code. Toto  školenie je určené najmä pre osoby, ktoré nebezpečný tovar balia a označujú, nakladajú do nákladných jednotiek (kontajnerov alebo vozidiel) a pripravujú sprievodnú dokumentáciu (IMO Dangerous Goods Deklaration).

Ostatné špecializované školenia

Na základe certifikátov o odbornej spôsobilosti organizujeme školenia a semináre z oblasti prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru v našich priestoroch v Žiline alebo v prístave Bratislava. Tieto školenia sú zamerané predovšetkým na súvisiace predpisy k medzinárodným dohodám a dohovorom ADR, RID, ADN, IATA DGR alebo IMDG Code a sú určené pre osoby, ktoré sa na preprave podieľajú najmä v pozícii odosielateľa.