DGSA Slovakia

Skupina DGSA Slovakia je zložená z troch firiem, ktoré pôsobia v oblasti poradenstva, vzdelávania a súdneho znalectva pri preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru  cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou.

DGSA Consulting
Školenie IMDG Code

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti DGSA Consulting, s.r.o.  je poskytovanie služieb externého bezpečnostného poradcu v oblasti prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a dohovorov ADR, RID/SMGS, ADN, IMDG Code a IATA DGR.

DGSA Academy
Školenie poradcov ADN

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti DGSA Academy, s.r.o. je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou a námornou dopravou. Školenia vykonávame na základe poverenia MDVRR SR a medzinárodne uznávaných certifikátov o odbornej spôsobilosti.

DGSA Expert
DGSA Expert znalecké posudky

Pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby poskytujeme služby súdneho znalca v Odbore 28 00 00, odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo. Špecializujeme sa na problematiku prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru všetkými druhmi dopravy. Za znalecký úkon je považovaný znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Generálni partneri

DGSA Bohemia
Somtrans
Danu Transport
ČSPL
Slovenská plavby a prístavy